BABACAN1717 ŞİİR SİTESİDİR TIKLA
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
radyo dinle
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN1717
   
 
  YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE ÇOK AMAÇLI BİLGİLER
                                                           
.         Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu Tam Metni          İlk Defa Aşağıdadır.
-5912 Sayılı Kanunda Yapılan         Değişiklikler Dahil-
                           
       Portalımız ve Portalımız Dahilindeki       Forumumuz ile Sitemizde Paylaşıma Açık Tüm Çalışmalar  Üyelik       Gerekmektedir.
Bu Sebeple       Portalımıza Ulaştığınızda Görülemeyen Tüm İçeriklere Ulaşmak İçin Bir       defaya Mahsus Üye Olunuz.
KatMulkiyeti.Com Portalına Ulaşmak        İçin Yukarıdaki Logoya Tıklayınız.
                                              
 
  YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU TAM                 METNİ AŞAĞIDADIR.
 

          
               
 
5711 SAYILI KANUN                İLE   634 SAYILI               KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN               DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ               TAM YASA METNİ
( 23/06/2009               TARİHİNDEKİ 5912 NOLU DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENMİŞ HALİ İLE )                 
 
 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA             DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 
Kanun Numarası: 5711 -                                                     5912
Kabul Tarihi: 14/11/2007              –                                  23/06/2009
Yayımladığı Resmi Gazete             Tarihi: 28/11/2007 –07/07/2009
            Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26714  -          27281
 
(Eski)             KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 Kanun Numarası: 634
Kabul Tarihi: 23/06/1965             
Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi:             02/07/1965
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı:              12038
            -----------------------------------------------------------------------
REVİZE --------23/Haziran/2009              ----------------------
 
Dikkat!!!               634 Sayılı Kanunda  5711 Sayılı Kanun               ile yapılan değişiklikler sonrasında                23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ                KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile               değişikler yapılmıştır.  Bu               değişiklikleri şu şekilde izleyebilirsiniz.  Aşağıdaki Kat               Mülkiyeti Kanunu’nun Tam Metnini Okurken Siyah Metin Olarak               Gözüken Alanlar 634 Sayılı Kanun’un Tam Metnini,               Kırmızı Olarak Gözüken Alanlar               5711 Sayılı Kanun İçeriğinde Bulunan               ve 634 Sayılı Kanun’da Değiştirilen               Alanları Gösterirken               23/Haziran/2009 tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK               YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ile yapılan değişiklikler Yeşil               Metin ile yazılmıştır.
Eğer 5711 Sayılı Kanunun Resmi               Gazete’de Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda               Bulunan ve Mavi  Yazı               İle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.
 Eğer               634  Sayılı Kanunun 23/Haziran/2009               tarihinde KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN               KANUN TASARISI ile yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de               Yayınlanan Haline Ulaşmak İsterseniz Çalışmanın Sonunda Bulunan veYeşil   Yazıİle Yazılmış Metni Okuyabilirsiniz.
 
İÇİNDEKİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            --------------------------------------------------------------------------
            BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:            
I - Genel kural:
Madde 1 - Tamamlanmış bir yapının             kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi             bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli             olanları üzerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri             tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları              kurulabilir.
Yapılmakta veya ileride yapılacak             olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri             üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas             olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu             kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.
II - Tarifler:
Madde 2 - Bu kanuna göre :              
a) Kat mülkiyetine konu olan             gayrimenkulun bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı)              anagayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli             olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan             bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup,             doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti);             bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti)             ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);
b) Anagayrimenkulun bağımsız             bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya             faydalanmaya yarayan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin             ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki             faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);
c) (Değişik bent: 13/04/1983 -              2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak             üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının             bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri             tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat             irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (Kat irtifak sahibi);             
d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa             göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa             payı);
e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının             kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme);
denir.
 
III - Kat mülkiyetinin ve kat             irtifakının niteliği:
Madde 3 - Kat mülkiyeti, arsa payı              ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir             mülkiyettir.
Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu             mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her             birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı              olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet             esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa             paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis             edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa             paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.             Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa             payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya             azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.             (md:1)
 Kat irtifakı arsa             payına bağlı bir irtifak çeşidi olup,              yapının tamamı için             düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda             gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu             işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden             birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.              (md:1)              (5912-23/06/2009             değişiklik)
 IV             - Ortak yerler:
 Madde 4 - Ortak yerlerin konusu             sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu             kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.
 a) Temeller ve ana duvarlar,              taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı              sistemin parçası diğer elemanlar (md:2), bağımsız bölümleri             ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş              kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar             ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya             odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük             ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına             mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı              kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su             depoları, sığınaklar,
 b) Her kat malikinin kendi bölümü             dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,             havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için             ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,
 
c) Çatılar, bacalar, genel dam             terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
 
Yukarıda sayılanların dışında kalıp             da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri             olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.             
 
 
 
 
B) Bağlantılar :
 
 
 I - Bağımsız bölümlerle arsa             payı arasındaki bağlantı:
 
Madde 5 - Kat mülkiyetinin başkasına             devri veya miras yoliyle geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da             birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından             ayrı olarak devredilemiyeceği gibi, miras yoliyle de geçmez ve başka             bir hakla kayıtlanamaz.
 
Anagayrımenkulde, kat mülkiyetine             bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı              bırakılamaz.
 
Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar,             kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa             üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmıyan irtifaklar kurulamaz.            
 
Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin             kurulmasından önce o gayrimenkulun kütükteki sayfasına tescil veya              şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı              oranında, kendiliğinden kayıtlar.
 
 
II- Bağımsız bölümlerle             eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:
 
Madde 6 - Bir bağımsız bölümün             dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan             kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati             yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün             bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek             başına maliki olur.
 
Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün             (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu             zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında             ayrıca gösterilir.
 
Bağımsız bölüm üzerinde kat             mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklariyle bağdaşması mümkün             olmayan irtifaklar kurulamaz.
 
Bağımsız bölümlerin başkasına devri,             kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de             kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış vaya kiralanmış olur.             
 
 
C) Ortaklığın (Şüyuun)             giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf’a) hakkı:
 
 
I - Ortaklığın giderilmesi:            
 
Madde 7 - Kat mülkiyetine veya kat             irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenemez.            
 
Bağımsız bölümler, bağımsız bir             gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabilir bunlarda ortaklığın             giderilmesi istenebilir.
 
II- Öncelikle satınalma hakkı:            
 
Madde 8 - (Değişik fıkra:13/04/1983              - 2814/3 md.) Kat mülkiyeti kurulmuş bir gayrimenkulün bağımsız             bölümlerinden birinin veya, kat irtifakı bağlanmış arsa payının             satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı              sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur.
 
Bir bağımsız bölümün paydaşlarından             birinin kendi payını başkasına satması halinde öteki paydaşlar,             öncelikle satınalma hakkını kullanabilirler.
 
Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm             konulabilir.
 
 
D) Genel hükümlerin uygulanma             alanı:
 
Madde 9 - Kat mülkiyetine veya kat             irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki             sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan             hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve             ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır.
 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve Kat              İrtifakının Kurulması
 
 
A) Genel kural:
 
Madde 10 - Kat mülkiyeti ve kat             irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.             
 
Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti             (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya             birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.
 
Kat mülkiyeti kurulurken             aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla             bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi             iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden             çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm             olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için,             buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin             Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir.(md:3)
 
Kat mülkiyetinin tescili, tapu             memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya             göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.
 
Kat mülkiyetine konu olmaya             elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi             davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın,             kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle             yapılmasını isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci             maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve             paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı              ayrı tahsisine karar verebilir.
 
Gelirinin ortak             giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya             tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan             yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat             mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin             beyanlar hanesinde gösterilir. (md:3)
 
 
B) Kat mülkiyeti kütüğü:             
 
Madde 11 -             Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak             kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm             olmadıkça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne             yapılacak tescillerde de uygulanır.
 
Henüz kadastrosu             yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicili             Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt             Defterine tescil olunur.(md:4)
 
 
 
C) Kat mülkiyetinin kurulması:            
 
I - İstem ve belgeler:             
 
Madde 12 -             Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine             çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının             aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde             bulunması gerekir:
 
a) Anagayrimenkulde,             yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm,             eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve             büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları,             kat, daire, iş              bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası              ve bağımsız             bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje             müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya             bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve             kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin             belgesi.              (5912-23/06/2009 değişiklik)
 
b) Bağımsız bölümlerin             kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların             özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış,              kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir             yönetim plânı.
 
“634 Sayılı Kanuna             5711 Sayılı Kanunla getirilen c) bendi (5912-23/06/2009 değişiklik)             ile yürürlükten kaldırılmıştır-noter tasdikli liste kalkmıştır-             c) Her bağımsız             bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların             birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini             gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından             imzalanmış noterden tasdikli liste.”
 
II - Sözleşme ve tescil:             
 
Madde 13 - (Değişik fıkra:             13/04/1983 - 2814/5 md.) Tapu memuru kendisine verilen belgelerin             tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde             bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat             mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi             düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.             
 
Sözleşme düzenlenince             kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının             kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, doğrudan doğruya             kat mülkiyetinin kurulması halinde ise anagayrimenkulün kayıtlı              bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine "Bu             gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi             yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek             irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine             konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir             sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı              bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa             numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün             kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat             mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle,             kütükler arasında bağlantı sağlanır. (md:6)
 
Anagayrimenkulün             sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak             hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki             sayfasına geçirilir. Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine             çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis             edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına             tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde             belirtilir. (md:6)
 
Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen             her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve             kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır. 
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/5             md.) Kat malikine, anagayrimenkulun çaplı tasarruf belgesinden             başka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen             projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir             örneği de verilir.
 
 
D) Kat irtifakının kurulması:            
 
Madde 14 - Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde             kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o             arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile             birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje             ile             (b) bendindeki yönetim plânını             tapu idaresine vermeleri lazımdır.             Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez. (md:7)              (5912-23/06/2009 değişiklik)
 
Bir arsa üzerinde kat irtifakları              ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu             bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu             kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve             yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine             konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı              eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.
 
Yapının tamamlanmasından sonra kat             irtifakının kat mülkiyetine             çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci             maddede yazılı belgelere dayalı olarak,             yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten             itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi             üzerine resen yapılır. (5912-23/06/2009 değişiklik)
 
“634 Sayılı Kanuna             5711 Sayılı Kanunla (md:7) getirilen dördüncü fıkrası              (5912-23/06/2009 değişiklik) ile yürürlükten kaldırılmıştır.”"Yapıları              tamamlanmış olan kat irtifaklı anagayrimenkulde, yapı kullanma izin             belgesinin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde kat mülkiyetine             geçilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı              sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin yazılı uyarısına             rağmen, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi             gereken 12 nci maddede yazılı belgelerden eksik olanları              tamamlamaktan veya imzalanması gerekenleri imzalamaktan kaçınan kat             irtifak hakkı sahiplerinden her birine, kendine ait her bağımsız             bölüm için, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye,             belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası              idarî para cezası verilir."
 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat              İrtifakı Sahiplerinin Hakları
 
 
A) Kat maliklerinin hakları:            
 
I - Bağımsız bölüm üzerinde:            
 
Madde 15 - Kat malikleri kendilerine             ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı              kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve             yetkilere sahiptirler.
 
II - Ortak yerler üzerinde :            
 
Madde 16 - Kat malikleri             anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak             mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.
 
Kat malikleri ortak yerlerde             kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj,             teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki             ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı              ile oranlıdır.
 
 
B) Kat irtifakı sahibinin             hakları:
 
Madde 17 - Kat irtifakı sahipleri,             ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde             başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine             getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına             sahiptirler.
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 -2814/7             md.) Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi             aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak             tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve             sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.            
 
(Ek fıkra: 13/04/1983 - 2814/7 md.)             Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve             bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat             mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat             mülkiyeti hükümleri uygulanır.
 
 
 
            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin             Borçları
 
 
A) Kat Maliklerinin borçları:            
 
I - Genel kural:
 
Madde 18 - Kat malikleri, gerek             bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken             doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek,             birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine             uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
 
Bu kanunda kat maliklerinin             borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve             oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir             suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları              yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak             sorumlu olur.
 
Giderlere ve sigorta, primlerine             ait 20 nci madde hükmü saklıdır.             (md:24)
 
II - Anayrimenkulün bakımı,              korunması ve zarardan sorumluluk:
 
Madde 19 - Kat malikleri,             anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve             sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
 
Kat maliklerinden biri,             bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça             anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler,             değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve             tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya             bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya             anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit             edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve             tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası              aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek             nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya             duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin             bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile             anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.             (md:8)
 
Her kat maliki anagayrimenkule ve             diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer             kat maliklerine karşı sorumludur. 
 
III- Anagayrimenkulün genel             giderlerine katılma :
 
Madde 20 - (Değişik fıkra:             13/04/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka             türlü anlaşma olmadıkça:
 
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve             bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;            
 
b) Anagayrimenkulün sigorta             primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma,             güçlendirme (md:9) ve onarım giderleri ile yönetici aylığı              gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve             giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;             
 
Katılmakla yükümlüdür.
 
c) Kat malikleri ortak yer veya             tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız             bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç             bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını              ödemekten kaçınamaz.
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9             md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat             maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu             Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi             yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki             ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş (md:9) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.            
 
Birinci fıkradaki giderlere, kat             maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir             suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa,             gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya             gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
 
IV - Sigorta anlaşması:             
 
Madde 21 - Anagayrimenkulün, kat             malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi             kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.
 
Sigorta yapılması halinde kat             malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla             yükümlüdürler.
 
Anagayrimenkulün tümünün harap             olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça,             kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır.
 
Yalnız bir veya bir kaç bağımsız             bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara             uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına             arsa payları oranında harcanır,
 
Kat malikleri anagayrimenkulün             sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere,             kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta             ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün             sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız             kendilerine ait olur.
 
Sigorta hakkındaki emredici hükümler             saklıdır.
 
 
V - Ortak giderlerin teminatı:            
 
Madde 22 - (Değişik fıkra:             13/04/1983 -2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına             düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız             bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka             bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken             ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle             yükümlü olduğu kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira             borcundan düşülür.
 
Kat malikinin borcu bu yolla da             alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen kat malikinin             bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden             birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri             lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.             4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin son fıkrası              hükmü burada da uygulanır.(md:10)
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/10             md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer             sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.
 
 
VI - Müsaade mecburiyeti:             
 
Madde 23 - Kat maliklerinden birinin             bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir             hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin             yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle             ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler (md:11)              için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün             maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi             vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya             mecburdurlar.
 
Anagayrimenkulün bir kısmının harap             olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya             ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması              için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından             faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka             sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.
 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade             yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların             uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm             malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.
 
 
VII - Yasak işler:             
 
 
Madde 24 - Anagayrimenkulün, kütükte             mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir             bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı              gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı              sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde             olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.
 
Anagayrimenkulün, kütükte mesken             olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane,             gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve             toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve             beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri             ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile             vereceği kararla açılabilir.
 
Bu karar yöneticinin veya kat             maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat             mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.
 
 
VIII - Kat mülkiyetinin devri             mecburiyeti:
 
 
Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu             kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek             suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale             gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil             bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini             hakimden istiyebilirler.
 
Bu gibi bir kat maliki             hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki             değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine,             arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi             kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı              çoğunluğuyla karar  vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat             maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat             malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride             hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba             yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği             uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına             ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim,             davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat             maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin             işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. (md:12)
 
Aşağıdaki durumlarda, birinci             fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir
 
a) Ortak giderlerden ve avanstan             kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı              içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;            
 
b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin             sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen,             bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle             öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir             yıl ısrar edilmesi;
 
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu             evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak             ve adaba aykırı harekette bulunması.
 
Bu maddedeki dava hakkı,              devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının             öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının             doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi             ortadan kalkmışsa düşer. (md:12)
 
 
 
B) Kat irtifakı sahiplerinin             borçları: 
 
 
Madde 26 - Kat irtifakı sahipleri bu             hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine             çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre             tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine             getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca             kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak, yükümlüdürler. 
 
Kat irtifakı              sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noter aracılığıyla              yapılan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlayarak iki ay içinde             yerine getirmezse diğerlerinin yazılı istemi üzerine hâkim, onun             arsa payının ve kat irtifakının hükme en yakın tarihteki değeri             karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında devrine karar             verir. (md:13)
 
Kat irtifakı sahiplerinden birinin             kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle             kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden             uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür.
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM: Anagayrimenkulün             Yönetimi
 
 
A) Genel kurul:
 
Madde 27 - Anagayrimenkul, kat             malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici             hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından             kararlaştırılır.
 
 
B) Yönetim planı:
 
Madde 28 - Yönetim planı yönetim             tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin             alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler. Yönetim             planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.            
 
Yönetim planında hüküm bulunmıyan             hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu             kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/11             md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin             beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre             mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
 
Yönetim planı ve bunda yapılan             değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi             haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.
 
Yönetim planının ve onda sonradan             yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar)             hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak             kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.
 
 
C) Kat malikleri kurulunun             toplantısı ve kararları:
 
 
I - Toplantı zamanı:             
 
Madde 29 - Kat malikleri kurulu,             yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen             zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının             ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise             kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim             plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse,             ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.(md:14)             
 
Önemli bir sebebin çıkması halinde,             yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin             istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün             önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir             taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat             malikleri kurulu her zaman toplanabilir.
 
İlk çağrı yapılırken, birinci             toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının             nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.             İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında             bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. (md:14)
 
II - Yeter sayı:
 
Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat             maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle             toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.
 
Yeter sayının             sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci             toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter             sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. (md:15)
 
Bu kanunda yeter sayı için ayrıca             konulmuş olan hükümler saklıdır.
 
 
III - Oya katılma:             
 
Madde 31 - Her kat maliki, arsa payı              oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
 
Anagayrimenkulde birden ziyade             bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy             hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız             bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün             oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler             gözönüne alınmaz.
 
Bir bağımsız bölümün birden ziyade             maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet             verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz             ise onu kanuni mümessili temsil eder.
 
Alınacak karar doğrudan doğruya             kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir,             fakat oya katılamaz.
 
Kat maliklerinden biri,             oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının             yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.             Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda             bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. (md:16)
 
 
IV - Kararlar:
 
Madde 32 - Anagayrimenkul kat             malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun             hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.
 
Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi             halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun             kararlarına uymakla yükümlüdürler.
 
Anagayrimenkulün kullanılmasından             veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla             yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler             arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve             karara bağlanır. 
 
Kat malikleri kurulu kararları 1'den             başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter             mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda, bulunan bütün             kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu aykırılığın             sebebini belirterek imza koyarlar.
 
Bir husus hakkında ilerde çıkan             anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş              bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.
 
 
V - Hakimin müdahalesi:             
 
Madde 33 -             Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul             toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy             kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde,             toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak             bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay             içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal             davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak             butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat             maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma             hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan             kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar             gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu             yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.             (md:17)
 
Hakim, ilgilileri dinledikten sonra,             bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel             hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve             bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi             lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.
 
Tespit edilen süre             içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece,             ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para             cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. (md:17)
 
 
D) Yönetici:
 
 
I - Atanması:
 
Madde 34 - Kat malikleri,             anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan             seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu             kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.
 
Anagayrimenkulün sekiz veya daha             fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.             
 
Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir             kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.            
 
Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı              hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
 
Yönetici her yıl kat malikleri             kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici             tekrar atanabilir.
 
Kat malikleri anagayrimenkulün             yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o             geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden             birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten             sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat             maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine             karşı sorumlu olur. 
 
Sulh mahkemesince atanan yönetici,             bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca             değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh             mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
 
Yönetici atanırken kendisiyle             yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede             böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat             malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.             
 
Yöneticinin ad ve soyadı              ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte             görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu             yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine,             ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından             ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (md:18)
 
 
II - Yöneticinin görevleri:            
 
 
1. Genel yönetim işlerinin             görülmesi:
 
Madde 35 - Yöneticinin görevleri,             yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm             olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
 
a) Kat malikleri kurulunca verilen             kararların yerine getirilmesi;
 
b) Anagayrimenkulün gayesine uygun             olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken             tedbirlerin alınması; 
 
c) Anagayrimenkulün sigorta             ettirilmesi;
 
d) Anagayrimenkulün genel yönetim             işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve             kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim             planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,             her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak             münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi             halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
 
e) Anagayrimenkulün yönetimiyle             ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan             borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili             kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;
 
f) Anagayrimenkulün tümünü             ilgilendiren tebligatın kabulü;
 
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir             sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek             gerekli tedbirlerin alınması;
 
h) Anagayrimenkulün korunması ve             bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli             tedbirlerin, onlar adına, alınması;
 
i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve             yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra             takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne             tescil ettirilmesi;
 
j) Topladığı paraları ve avansları              yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına             ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle,             hesap açtırılması;
 
k) Kat malikleri kurulunun             toplantıya çağırılması.
 
 
2. Defter tutulması ve belgelerin             saklanması:
 
Madde 36 - Yönetici, kat malikleri             kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın             özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen             deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin             belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.            
 
Bu defterin, her takvim yılının             bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere             kapattırılması mecburidir. 
 
Bu maddede yazılı görevleri yerine             getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar             uygulanır.
 
 
3. İşletme projesinin yapılması:            
 
Madde 37 - (Değişik madde:             13/04/1983 - 2814/12 md.)
 
Kat malikleri kurulunca kabul             edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme             projesi yapar.
 
Bu projede özellikle:
 
a) Anagayrimenkulün bir yıllık             yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
 
b) Tüm giderlerden her kat malikine,             bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;            
 
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel             giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki             esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;
 
Gösterilir.
 
Bu proje, kat maliklerine veya             bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya             taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün             içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda             incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje             hazırlanır.
 
Kesinleşen işletme projeleri veya             kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra             ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen             belgelerden sayılır.
 
III- Sorumluluğu:
 
1.Genel kural:
 
Madde 38 - Yönetici, kat maliklerine             karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.
 
Kat malikleri kurulu,             ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu             kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen             yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu             yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi             suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine             ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının             iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden             karşılanır. (md:19)
 
 
2. Hesap Verme:
 
Madde 39 - Yönetici, yönetim             planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her             takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayri             menkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış              olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.
 
Kat maliklerinin yarısı isterse,             bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı              zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir.            
 
IV - Hakları:
 
Madde 40 - Yönetici, kaide olarak             vekilin haklarına sahiptir.
 
Kat malikleri, kendilerine düşen             borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan             ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici,             hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi             feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın             tazminini kat maliklerinden istiyebilir.
 
Yönetici, yönetim planında veya             kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile,             kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir,
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/13             md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış              yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı,              katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir             karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen             normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
 
 
E) Yönetimin denetlenmesi:             
 
Madde 41 - Kat malikleri kurulu,             yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı              bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.             
 
Hesapların denetlenmesi için yönetim             planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir             yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi             her zaman yapılabilir.
 
Kat malikleri kurulu denetim işini,             kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir             denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde             denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer             zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat             malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve             anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu             rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine             gönderilir.
 
Denetçiler bu raporu ve verecekleri             kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp             sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter             mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza             ederler.
 
F) Yenilik ve ilaveler:             
 
I - Faydalı olanlar:             
 
Madde 42 - Kat malikleri,             anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik             yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha             rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek             faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat             maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar             üzerine yapılır.
 
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden             faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.             
 
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1             md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin             isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak             maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve             arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.             
 
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1             md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan              ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde             yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve             bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre             ödenir.
 
 
II - Çok masraflı ve lüks             olanlar:
 
Madde 43 - Yapılması arzu edilen             yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre             lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri             tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya             geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat             maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve             ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat             malikleri öderler.
 
Bununla beraber, başlangıçta             giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri             yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan,             kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya             ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.
 
 
III- Bağımsız bölüm ilavesi:            
 
 
Madde 44 - Anagayrimenkulün üstüne             kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya             zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü             maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya             ilavesi için:
 
a) Kat malikleri kurulunun buna             oybirliğiyle karar vermesi; 
 
b) Anagayrimenkulün bu inşaattan             sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilaveler de dahil olmak             üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının,             usulüne göre yeniden ve oybirliğiyle tesbit edilmesi;
 
c) İlave edilecek yeni bağımsız             bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, tapu memuru huzurunda             yapılacak resmi senetle, 14 üncü maddeye göre kat irtifakı kurularak             bunun, anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti             kütüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkulün             kapanan eski kütük sayfasiyle 13 üncü madde hükmüne göre bağlantı              sağlanması;
 
Şarttır.
 
Bu nitelikteki ilave ve             genişletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi katılmak istemiyen             kat maliklerinin arsa paylarından, bu ilaveler sebebiyle azalan             kısmın, ilaveyi yaptıranların bağımsız bölümlerine tahsisini kabul             ettikleri, resmi senette belirtilir.
 
Bu takdirde, yeni bağımsız bölümün             yapılmasına katılmıyan kat maliklerinin arsa paylarından yeni tahsis             sebebiyle azalan kısmın bedeli kendilerine ödenmek şartiyle, yeni             yapılan bağımsız bölüm, kat irtifakı kurulmasına dair olan eski             resmi senet gereğince kat mülkiyetine çevrilerek onu yaptıranın             mülkü veya yaptıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütüğünün             ayrı bir sayfasına yeni malik veya malikler adına tescil edilir.            
 
 
 
G) Temliki tasarruflar ve önemli             işler:
 
Madde 45 - Anagayrimenkulün bir             hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın             mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya             anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle             kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin             oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM: Kat Mülkiyetinin ve             Kat İrtifakının Sona Ermesi
 
 
A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:            
 
I - Anagayrimenkulün arsasiyle             birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile:
 
 
Madde 46 - Kat mülkiyeti, kat             mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.             
 
Anagayrimenkulün bütün bağımsız             bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasiyle kat             mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.
 
Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin             veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan             malikin, anagayrimankuldeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete             çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul,             müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir             sayfaya gaçirilerek ve eski kayıtlariyle bağlantı sağlanmak             suretiyle tescil olunur. Anagayrimenkulün niteliğinde kat             mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa, yeni sicil             kaydına bunlar da yazılır.
 
Bağımsız bölümlerden biri bir ayni             hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış              bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten             silinmedikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi             mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının             silinmesi istenemez.
 
Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil             kaydının silinmesine muvafakat etmemekle beraber hakkının yalnız             borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre, bütün             ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak             sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet esasına tabi             kılınmış olan o gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine             geçirilmek suretiyle genel kütüğe tescil olunur.
 
Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte             tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının             silinmesi genel hükümlere göre yapılır.
 
Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her             bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantılı bulunduğu arsa payı              ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı takdir olunur ve o             bölümün malikine ödenir.
 
 
  
II - Anayapının harap olması:            
 
 
Madde 47 - Anayapının tümü harap             olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona             erer.
 
Anayapının bağımsız bölümlerinden             biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki iki yıl içinde bölümünü             yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı,              bu sürenin tamamlanmasından başlıyarak bir yıl içinde o bölüme ait             arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında             kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. Bu halde             devrolunan arsa payları kat mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının             (Beyanlar) hanesine işaret olunur; arsa payını devralanlar,             devraldıkları tarihten başlıyarak iki yıl içinde, harap olan             bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün             kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını bu kanunun 3             üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre yeniden             hasaplıyarak kat mülkiyeti kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.             
 
 
Yukardaki fıkra hükmüne uyulmadığı              takdirde anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona             ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan bölümler için alınan             sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır.             
 
Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen             harap olup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin             yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap olan kat             malikleri bunları yeniden yaptırıp yaptırmıyacaklarını, harabolma             tarihinden başlıyarak altı ay içinde diğer kat maliklerine yazılı              olarak bildirmeye mecburdurlar.             Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve             onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden             yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir. (md:20)
 
Harabolan bağımsız bölümler             üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süreler devamınca             kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde             beyanlar hanesine geçici şerh verilir. Bağımsız bölüm yapılınca onun             üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten             silinir.
 
 
III- Bildirme ödevi ve kaydın             silinmesi:
 
 
Madde 48 - Anagayrimenkulün veya             anayapının tümünün veya bir kısmının harabolması halinde durum             yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine             ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap             olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirir; bunun             bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü             harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da             yönetici müteselsilen sorumlu olup, Hazine sorumlu değildir.             
 
 
Kat mülkiyeti sona erince, kat             mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı              anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü             kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle,             arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe             tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak             mülkiyet hükümleri yürür.
 
Tümü harabolan anayapının arsasında             malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre             yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti             kurulmasına dair hükümler uygulanır.
 
 
B) Kat irtifakının sona ermesi:            
 
 
Madde 49 - Kat irtifakına konu olan             arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri             yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu             irtifaka her zaman son verebilirler.
 
Kat irtifakı, buna konu olan arsanın             tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı yapılamıyacak hale gelmesi             veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/14             md.) Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması              sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa             maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, gerektiğinde             ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irtifakının sona ermesine             veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre istem             üzerine yeniden uzatılabilir.
 
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/14             md.) Yukarıdaki fıkra uyarınca kat irtifakı kaldırıldığında tapu             kütüğündeki kayıt silinir.
 
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler             
 
 
A) Yasaklar:
 
Madde 50 - Bu kanun yürürlüğe             girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir             gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden             kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak             hakkı kurulamaz.
 
Tümü kargir olmıyan yapılarda kat             mülkiyeti kurulamaz.
 
 
B) Yeni duruma uyma :               
 
I - Medeni Kanunun yürürlüğe             girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:               
 
Madde 51 - (Değişik fıkra:             30/04/1969 - 1166/1 md.) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra             bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bir gayrimenkulün             paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki             gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı              kurulmuş olan gayrimenkullerin mülkiyetinin 02/01/1971 tarihine             kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil             ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek             yalnız ortak mülkiyet devam eder.
 
Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin             birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyet             kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu ideresine             başvurması üzerine tapu idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci             maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak yapılır; bu             halde fotoğrafın, tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasiyle             tasdik edilmesi yeter.
 
Diğer ortak malikler bu çevrilmeye             itiraz edemiyecekleri gibi bunun giderlerine katılmaktan ve yönetim             planı yapmaktan kaçınamazlar; kaçınılırsa, hakimin müdahalasine dair             olan 33 üncü madde hükmü uygulanır.
 
 
II- Medeni Kanundan önce kurulmuş              olan haklarda :
 
 
Madde 52 - Medeni Kanunun yürürlüğe             girdiği tarihten önce (Hava hakkı, oda mülkiyeti) gibi isimler             altında kurulmuş olan haklar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden             başlıyarak üç yıl içinde, aşağıda yazılı hükümlere göre, bu kanun             uyarınca kat mülkiyetine veya kat irtifıkına çevrilir:
 
a) Gayrimenkul üzerinde bu haklara             konu olan yapı bölümleri mevcutsa, hak sahipleri, aralarında             yapacakları bir sözleşme ile, o gayrimenkulün arsasında,             bölümlerinin değerleri oranında ve hiçbir bedel ödemeye mecbur             olmaksızın, Medeni Kanunun ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaş              olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uyarınca kat             mülkiyetini kurarlar.
 
b) Yapı bölümleri mevcut olmayıp             yalnız hava hakkı mevcutsa, bu hak (a) bendindeki esaslara göre hak             sahibinin arsada paydaş olması suretiyle kendiliğinden kat irtifakı              hakkına çevrilir ve kütüğe o suretle tescil edilir.
 
c) Hak sahipleri anlaşarak bu             kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde eski             haklarını kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevirmezlerse, bu             çevirme, gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresince, ayrı ayrı              bölümlerin değerleri oranında arsa paylarının tesbiti ve gereken             belgelerin hazırlanması suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b)             bendlerindeki esaslar uyarınca, hak sahiplerinden birinin müracaatı              üzerine veya doğrudan doğruya yapılır ve durum bütün hak sahiplerine             bildirilir.
 
Bu hakların tapu idaresince kat             mülkiyetine veya kat irtifakına doğrudan doğruya çevrilmesi için             gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklarının tahsili             hakkındaki özel kanun hükümlerine göre hak sahiplerinden alınır.            
 
Hak sahipleri tapu idaresinin             kararına karşı, bunun kendilerine bildirilmesinden başlıyarak bir ay             içinde, sulh mahkemesine dava açmak suretiyle itiraz edebilirler.            
 
 
III- Medeni Kanuna göre kurulmuş              kat irtifaklarının yönetimi:
 
Madde 53 - Bu kanun yürürlüğe             girdiği tarihten önce bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o             gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına             faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları, bu             kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar anagayrimenkulün             yönetimi, yönetim planı yapılması mecburiyeti ve giderlere ve             sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma hususlarında bu             kanun hükümleri uygulanır.
 
  
 
C) Özel kanuna             göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:            
 
 
Madde 54 - İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, ortaklaştırılan             gayrimenkuller arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul varsa ve             ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 sayılı İmar             Kanununun 46 ncı maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar             Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda             bütün malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu             anlaşma hükümlerine göre yapılır. (md:21)
 
Böyle bir anlaşmaya             varılamazsa, her gayrimenkulün ortaklaştırmadan önceki geçer             değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükümlerine göre             ortaklığı gidermekle görevli sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir             edilerek, bunlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici             fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her bir gayrimenkulün hükme en             yakın tarih itibarıyla ulaştığı değerleri tespit edildikten sonra,             bunlardan değeri en fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki             gayrimenkulleri bu değerle satın almasını teklife karar verilir ve             bu teklif kabul edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur.             (md:21)
 
Kesinleşen sulh mahkemesi kararının             tebliğinden başlıyarak bir ay içinde bedel ödenmez veya altı ay             içinde ödenmek üzere banka mektubu veya ayni teminat gösterilmezse             ortaklaştırılan gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre mümkünse             kat mülkiyeti muhafaza ve diğer gayrimenkuller buna ilhak edilerek,             eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak, açık artırma             yoliyle satılıp ortaklık giderilir ve satış bedeli her             gayrimenkulün, ikinci fıkra uyarınca takdir edilmiş olan değerleri             arasındaki orana göre, maliklere paylaştırılır.
 
 
D) Harç ve vergiler:
 
Madde 55 - Bu kanuna göre kat             mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini             ihtiva etmedikçe her çeşit harç ve vergiden muaftır. Bu muafiyet,             Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifak             haklarının 51 inci madde gereğince kat mülkiyetine ve Medeni             Kanundan önce kurulmuş olan hakların 52 nci maddeye göre kat             mülkiyeti veya kat irtifakına çevrilmesi işlemlerine de şamildir.            
 
Kurulan kat mülkiyetleri tapu             memurunca derhal anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin             belediyesine ve vergi dairesine bildirilir.
 
 
E) Belediyesi olmayan yerlerdeki             durum:
 
 
Madde 56 - Bu kanunun belediyelere             yüklediği görevler, belediye olmıyan, yerlerde o yerin bağlı              bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayılı İmar             Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili             belediyece yerine getirilir.(*)
 
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
NOT : (*) 6785 sayılı Kanunun yerini             3194 sayılı İmar Kanunu almıştır.
 
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM (*): Devre Mülk Hakkı            
 
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
NOT : (*) Bu bölüm ve bu bölüm             başlığı altındaki maddeler 10/06/1985 tarih ve 3227 sayılı Kanunun 1             inci maddesi ile eklenmiştir.
 
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Madde 57 - Mesken olarak             kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak             maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın             belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı              bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.
 
Bu hakka devre mülk hakkı denir.             
 
Madde 58 - Aksi resmi senette             kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,             devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde             belirlenir.
 
Devre mülk hakkı ancak mesken             nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut             müstakil yapılarda kurulabilir.
 
Devre mülk üzerinde bu hakla             bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.
 
Devre mülk hakkı bağlı olduğu             müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve             mirasçılara geçer.
 
 
Madde 59 - Devre mülk hakkının yılın             belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması              gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı              sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.
 
 
Madde 60 - Ana taşınmaz mal ile             bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar             hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı              kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus             belirtilir.
 
 
Madde 61 - Üzerinde devre mülk hakkı              kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında             dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri,             yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için             ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk             sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak             sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve             tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. 
 
Devre mülk hakkı kurulan her yapı              veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya             dışardan bir gerek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri             kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine             göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler             de verilebilir.
 
 
Madde 62 - Kat mülkiyetine çevrilmiş              birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk             hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer             bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir.             
 
 
Madde 63 - Üzerinde devre mülk hakkı              kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme             ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler.             
 
Madde 64 - Devre mülk hak sahipleri,             kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi             sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme             hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime             mecburdurlar.
 
Dönem süresi sonunda tahliye             olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya             yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı              halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem             ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare             veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini             durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları              saklıdır.
 
 
Madde 65 - Devre mülk hakkı              sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve             uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim             planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili             diğer kanun hükümleri uygulanır.
 
 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin           Özel Hükümler
 
Kapsam
 
MADDE 66- Toplu yapı, bir           veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim           plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak           kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi           bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.
 
Toplu yapı kapsamındaki           imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu           parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan,           park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu           yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat           mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı            birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde           toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi           kurulamaz.
 
Yapılar tamamlandıkça,           tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine           çevrilebilir.
 
Ortak yerler
 
MADDE 67- Toplu yapı            kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak           kullanma ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik            hanesine, tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin           ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle           tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde           bulunan bağımsız bölümlerin ortak yeri olur.
 
Toplu yapı kapsamında           bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri           bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri           bağımsız bölümlerin ortak yeri sayılır.
 
Vaziyet plân ve projeleri
 
MADDE 68- Toplu yapılarda; yapıların           konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış            amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin           tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca           onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet           plânında ve projelerde belirtilir.
 
Kamuya ayrılan yerlerin           düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile           mutabakat sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak            şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilir.
 
Toplu yapı uygulamasında,           kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere,           tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskân           Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 
 
 
 
Yönetim
 
MADDE 69- Toplu yapı            kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü           kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri,           kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak,           o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat           malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan           yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde           yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin           olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat           malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok           niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir.           
 
Bir adada birden çok           parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o           adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri           kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri           saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki,           yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim           plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok           yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok           yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm           maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu           üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate           alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu           yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız           bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.
 
Toplu yapı kapsamındaki           ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm           maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve           yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu           kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu           yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü           düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her           blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri           ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince           seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu           üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate           alınarak yönetim plânında belirtilir. Toplu yapı temsilciler kurulunda           bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri           bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.
 
Yönetim plânı ve değiştirilmesi
 
MADDE 70- Toplu yapı            kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim           plânı düzenlenir. Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat           maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu           yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız           bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır.
 
Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı            hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte           dördünün oylarıyla değiştirilebilir.
 
Yönetici ve denetçi atama
 
MADDE 71- Yönetim plânında başka türlü           düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde           olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine           özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu           ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için           yönetici ve denetçi atar.
 
Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki           kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve           tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin           sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Toplu yapı            kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve           denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve           temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm           sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.
 
Ortak giderlere katılma
 
MADDE 72- Toplu yapı            kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat           maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer           ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri           tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına           tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat           malikleri tarafından karşılanır.
 
Blok kat malikleri, toplu           yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra           ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen           belgelerden sayılır.
 
Kat malikleri, toplu yapı            kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından           vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda           bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu           dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını            ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak           avansı ödemekten kaçınamazlar.
 
Geçici yönetim
 
MADDE 73- Yönetim plânında           toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini           üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli           girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması            öngörülebilir. Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl           oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer           verilir. Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl           sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yapı            kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle           sona erer.
 
Uygulanacak diğer hükümler
 
MADDE 74- Bu bölümde           öngörülen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda yer alan           bütün hükümler, toplu yapılar hakkında da aynen veya kıyas yoluyla           tatbik edilir. (md:22)
 
 
Görevli mahkeme:
 
Ek Madde 1 - (Ek madde: 13/04/1983 -           2814/15 md.)
Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her           türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.
 
 
Kullanma yerlerinin boşaltılması:          
 
Ek Madde 2 - (Ek madde: 13/04/1983 -            2814/15 md.)
Kat malikleri kurulunca veya bu           kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir           nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve           bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri           dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün           içerisinde boşaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan           yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu           üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin           kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı            organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini           durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.          
 
 
Birden çok yapılarda uygulanacak           özel hükümler:
 
Ek Madde 3 - (Ek madde: 13/04/1983           - 2814/15 md.)
Bir arsa üzerinde birden çok           yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanmasında           aşağıdaki kurallar dikkate alınır:
 
a) Vaziyet planına göre yapılacak           tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının veya blok inşaatlarda herbiri           en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya blokların tamamlanmış            bulunması halinde, tamamlanan bağımsız bölümler için kat mülkiyetine           geçilebilir Bu takdirde, tamamlanmamış yapılara ilişkin kat           irtifaklarının tapu kütüklerinde nasıl yer alacağı (11 inci maddenin 2           nci fıkrasına bağlı kalınmaksızın) tüzükle belirlenir.
 
 
b) Yapılardan her birine ilişkin           ortak giderler o yapıdaki kat malikleri, bütün yapılar için müşterek           tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından           20 nci maddedeki kurala göre karşılanır, Yapılardan bir kısmının           tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de, kendilerini           ilgilendirdiği ölçüde ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere           katılırlar.
 
c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız           birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde, kat malikleri kurulu, o           blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.             (md:24)
 
Kat irtifakına geçiş:           
 
Ek Madde 4 - (Ek madde: 13/04/1983 -            2814/15 md.)
Beş veya daha fazla kişi tarafından           üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir           arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat           irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara           uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu           payların, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi           tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir:
 
a) Müşterek gayrimenkulün yukarıda           belirtilen amaçla edinildiğinin ispat edilmiş olması,
 
b) Müşterek maliklerin yukarıda           açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş kararına veya bununla           ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen iki ay           içinde uyulmamış olması,
 
c) Karara uymayan müşterek maliklerin           paylarının mahkemece tespit edilen rayiç bedelinin mahkeme veznesine           depo edilmesi.
 
 
Yürürlük tarihi:
 
Madde 75           - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           (md:25)
 
 
Yürütme makamı:
 
Madde 76           - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu           yürütür. (md:26)
 
 
Kanuna İşlenemeyen Geçici Maddeler:          
 
1) 13/04/1983 tarihli ve 2814           sayılı Kanunun geçici maddeleri:
 
Silinmemiş kat irtifakı hakları:          
Geçici Madde 1 - Kat irtifakına konu           olan arsa üzerinde, bu Kanunun yürürlüğünden önce süresi içinde           bitirilmemiş olan yapılara ilişkin kat irtifakları tapu kütüğünden           silinmemiş ise, bunlar hakkında da 49 uncu maddenin bu Kanunla değişik           hükmü uygulanır.
 
Önce açılmış davalar:           
Geçici Madde 2 - 634 Sayılı Kat           Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar nedeniyle, bu Kanunun           yürürlüğünden önce asliye hukuk mahkemelerine açılmış davalar bu           mahkemelerce sonuçlandırılır.
 
2) 05/02/1992 tarih ve 3770 sayılı            Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - Doğalgazın Kullanımı            Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu ile           Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 634           Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen           süre bitimine kadar geçerlidir.
 
 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu           Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki           yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat           irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı            kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi           üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dahil başkaca hiçbir belge           aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilir. (5912-23/06/2009           değişiklik)
 
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun           gereğince hazırlanması gereken yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği           tarihten itibaren altı ay içinde hazırlanır.
 
GEÇİCİ MADDE 2- Bu           Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim           planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk           değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu           yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, değiştirilen yönetim           planına göre yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak           görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim           planının değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır.           (5912-23/06/2009 değişiklik)
 
          --------------------------------------------------------------------------
 
5711 SAYILI KANUN İLE               634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA YAPILAN             DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİRLEŞTİRİLMİŞ             TAM YASA METNİ             SONU (             23/06/2009 TARİHİNDEKİ 5912 NOLU DEĞİŞİKLİKLERİN EKLENMİŞ HALİ İLE ) 
           
2007            ©             KatMulkiyeti.Com        
 
          KatMulkiyeti.Com           © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site           sözleşmesi ve çekinceler için portaldaki kuralları okuyunuz. Site           içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz.                      KatMulkiyeti.Com            , ağır çalışma şartları            içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında           dahi "Komşuluk " ilkelerinden ödün vermeyen Anayapı Yöneticileri ile           Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm kişilere adanmıştır.
Sitemiz ticari           kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten kişiler,           hukukçular, bina yöneticileri tarafından hazırlanmakta ve           yönetilmektedir.
           
           
                                                                        info@katmulkiyeti.com                             admin@katmulkiyeti.com
BABACAN1717
 

BABACAN1717 OKU YAZ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin BABACAN1717

İSTATİSTİKLER ___________________________
Bugünkü Ziyaretçiler : 12
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 8891
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 58
___________________________
Toplam Tıklanma : 17232
___________________________
Ip Adresiniz : 52.6.70.202
___________________________
Yaşadığınız Ülke : T.Cus
___________________________
Hangi Sayfadasın : YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE ÇOK AMAÇLI BİLGİLER ___________________________

ÜYELERİMİZ

kayıtlı üye Yok
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
En son: ÜYE OLUNUZ
Duyuru Panosu

BABACAN1717
www.babacan1717siirleri.tr.gg www.gezginbabacan.tr.gg şiir sitem
RESMİTIKLA
www.babacan1717siirleri.tr.gg ŞİİR SİTEM


Bugün:12
Tıklanma:58
Online:
İP :52.6.70.202
BABACAN1717.TR.GG SİTESİ TIKLA GİR BABACAN1717SİİR SİTESİ
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BABACAN1717 OKU YAZ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin

TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR
Sitene Gazete Ekle


Google Arama
Sitemde Arama
TÜM İLLERİN BİLGİLERİ MEVCUT SON DK HABERLERİ MYNET HABERLERİ
Mynet Adana Haberleri
website stats http://www.sabah.com.tr

GÜNDEM HABERLERİ

http://www.adaletbiz.com http://www.kamubiz.com http://www.komplohaber.com http://www.ulkucumedya.com TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR
who's online vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 8 SİTEM RESMİN İÇİNDE TIKLA GÖR

ÜYELERİMİZ

kayıtlı üye Yok
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
En son: ÜYE OLUNUZ


Google Arama
Sitemde Arama
BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin

/> Bugünkü Ziyaretçiler : 12
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 8891
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 58
___________________________
Toplam Tıklanma : 17232
___________________________
Ip Adresiniz : 52.6.70.202
___________________________
Yaşadığınız Ülke : us
___________________________
Hangi Sayfadasın : YENİ KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE ÇOK AMAÇLI BİLGİLER ___________________________
http://www.17babacan1717.tr.gg
Reklam
 
  

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=